PERCA Security & Investigations

Privacybeleid

×

Privacybeleid

Privacyverklaring inzake website van PERCA Security and Investigations

Deze website https://perca-si.nl/ (hierna: “Deze website” of “PERCA-SI”) wordt beheerd door PERCA Security and Investigations gevestigd Landjuweel 46-2, 3905HP te Veenendaal. KvK 75182661.

Bij bezoek aan deze Website kan PERCA-SI gegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u een contactformulier invult) of in indirecte zin.

PERCA-SI respecteert uw privacy en zal uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven. Dit privacy statement vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van uw gebruik van deze website.

Aard en doeleinden van de verwerking

PERCA-SI registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Het betreft hier website statistieken die volledig geanonimiseerd zijn.

Als u contact met ons opneemt via de website kunnen wij de gegevens die u verstrekt (via een formulier of chatbox) opslaan. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden en/of organisaties voor commerciële doeleinden.
De gegevens die worden verzameld zal PERCA-SI gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze Website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

Persoonsgegevens verwerken

PERCA-SI kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PERCA-SI, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website en aan PERCA-SI verstrekt.

PERCA-SI kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Locatiegegevens

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken,   

   in correspondentie en telefonisch.

Persoonsgegevens delen met

PERCA-SI verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens bewaren

PERCA-SI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. Persoonsgegevens van betrokkenen kunnen onder wettelijke verplichting en indien onderdeel van een onderzoek dossier een afwijkende bewaartermijn hebben om te voldoen aan een dezelfde wettelijke verplichting.

Beveiliging van uw gegevens

PERCA-SI beschouwt een adequate beveiliging van uw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij is gebonden aan sectornormering volgens, in overeenstemming met de Privacy gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche en neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PERCA-SI verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met PERCA-SI via info@PERCA-SI.nl t.a.v. dhr. B. Baars.

De Privacy gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus (2016-2021)

Onderzoeksbureaus moeten op een juiste en integere manier omgaan met de persoonsgegevens waar zij de beschikking over krijgen. Dit wordt geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en tot 25 mei 2018 in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet bevat algemene bepalingen. In de praktijk van de onderzoeksbureaus liet deze wet veel ruimte voor interpretatie. Om die reden heeft de sectie POB van de Nederlandse Veiligheidsbranche in 2004 de Privacy gedragscode ontwikkeld. De gedragscode beschrijft de praktijk van het particulier onderzoek en beschrijft hoe voor de diverse onderzoeksmethoden en -middelen de privacy normen in acht kunnen worden genomen.

De Vereniging heeft in 2015 de code geactualiseerd omdat na vijf jaar de goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens was verlopen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de nieuwe code goedgekeurd. Alle onderzoeksbureaus in Nederlands zijn inmiddels verplicht de Privacy gedragscode toe te passen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft namelijk de privacy gedragscode algemeen verbindend verklaard. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/besluit-privacygedragscode-sector-particuliere-onderzoeksbureaus-van-de-nederlandse#subtopic-6909

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). De Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) is dan vervallen. De huidige Privacy gedragscode 2016-2021 (hierna PPO) is gebaseerd op de Wbp.

Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen met behulp van analytische cookies. Wij (en Google) kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere om drukbezochte pagina’s eenvoudiger en beter vindbaar te maken. De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy FAQ van Google en Google Analytics.

U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt bij de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden.

Inzage en correctie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 05-2018) heeft u recht op inzage in de gegevens die PERCA-SI van u verwerkt (door het invullen van een formulier) en eventueel correctie daarvan tenzij PERCA-SI aan andere zwaarder wegende wettelijke verplichtingen is gehouden. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop PERCA-SI uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via bertbaars@perca-si.nl.

Wijzigingen

Tot slot wijst PERCA-SI u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacyverklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Wat kan ik voor u betekenen?

Bent u benieuwd of mijn expertise aansluit op uw vraagstuk? Ik kom graag vrijblijvend met u kennismaken.

Neem contact op

PERCA Security & Investigations